FORGOT YOUR DETAILS?

ANPC

Click aici pentru a continua către ANPC

Protectia consumatorului

Datorită legislației UE, orice consumator din UE are dreptul de a primi din partea unui comerciant informații esențiale clare, corecte și ușor de înțeles despre un bun sau un serviciu înainte de a efectua o achiziție online.

Atribuţiile ANPC în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorului sunt următoarele:

Din acest considerent,www.i-nutrition.ro incearcă să furnizeze consumatorilor toate informațiile de care aceștia au nevoie, informații precum: caracteristicile produsului, prețul cu toate taxele incluse, costurile de livrare și existența unui drept de anulare. În situația în care considerați că aveți nevoie de infomații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0722460923. De asemenea, dacă observați c vă sunt încălcate drepturile de consumator, sunteți liberă să vă adresați către ANPC.

Art. 3. -   (1)
Autoritatea are următoarele atribuţii principale:

   a) participă,
împreună cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale de
specialitate cu atribuţii în domeniu şi cu organismele neguvernamentale ale
consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor,
asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

  b) ANPC asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protecţiei consumatorilor;

   c) propune
Guvernului spre adoptare şi avizează proiecte de acte normative în domeniul
protecţiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea,
conservarea, depozitarea, transportul, importul, comercializarea produselor,
prestarea serviciilor, inclusiv a serviciilor financiare, precum şi
interzicerea penalităţilor asimetrice dintre client şi prestatorul de servicii
publice şi alte servicii de interes general pentru abaterile contractuale,
astfel încât acestea să nu pună în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea
consumatorilor ori să afecteze drepturile şi interesele lor legitime;

   e) iniţiază,
negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii,
acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul
protecţiei consumatorilor cu organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organisme
neguvernamentale;

  d) ANPC elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, proceduri privind obiectivele, condiţiile şi modul de colaborare în desfăşurarea activităţii de protecţie a consumatorilor;

   f) participă la
realizarea programelor interne şi internaţionale în domeniul protecţiei
consumatorilor, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţară şi din
străinătate, conform competenţelor ce îi revin potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare;

  g) ANPC prezintă informări periodice Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale interesate, la solicitarea acestora, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

   h) desfăşoară
activităţi de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor destinate
consumatorilor;

  i) ANPC controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor şi serviciilor, precum şi la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaţă la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, şi în unităţile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum şi la documentele referitoare la acestea, excepţie făcând controalele igienicosanitare şi sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare;

  j) ANPC constată contravenţii şi dispune măsuri de limitare a consecinţelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, inclusiv servicii financiare, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale din domeniile de activitate ale Autorităţii, prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege, sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

   k) controlează dacă
mijloacele de măsurare folosite pe piaţă sunt însoţite de documentele prevăzute
de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

   l) solicită
organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizaţiei de funcţionare, a
licenţei de fabricaţie ori a certificatului de clasificare, în condiţiile
legii;

  m) coordonează schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele şi serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea, securitatea
şi protectia consumatorului;

  n) ANPC sesizează factorii de decizie şi operatorii implicaţi în sistemul de certificare a calităţii produselor şi serviciilor, în baza constatărilor proprii şi a informaţiilor primite de la organismele neguvernamentale şi de la consumatori, cu privire la neconformităţile produselor şi serviciilor destinate consumului populaţiei în raport cu documentele de certificare şi propune îmbunătăţirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

   o) efectuează, prin
prelevări de probe din produsele alimentare şi nealimentare, analize şi
încercări în laboratoare acreditate conform legii sau în laboratoare proprii
ori agreate;

  r) desfăşoară activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor persoane fizice cu privire la produsele şi serviciile destinate acestora; editează publicaţii de specialitate în ceea ce privește protectia consumatorului;

   s) sprijină
asociaţiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

  ş) ANPC sprijină asociaţiile de consumatori în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare în ceea ce privește protectia consumatorului;

   t) susţine
înfiinţarea unor organisme de mediere în domeniul protecţiei consumatorilor;

   ţ) informează
permanent consumatorii asupra produselor şi serviciilor care prezintă riscuri
pentru sănătatea şi securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

   u) primeşte şi
rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit
competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum
şi sesizările persoanelor fizice cu privire la încălcarea drepturilor
consumatorilor, în condiţiile legii;

   v) desfăşoară
activităţi de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei consumatorilor;

  w) ANPC acordă consultanţă de specialitate în domeniul ceea ce privește protectia consumatorului pentru operatorii economici;

   z) fundamentează şi
propune în proiectul de buget resursele financiare în vederea realizării
politicilor în domeniul său de competenţă;

   aa) urmăreşte,
potrivit legii, legalitatea publicităţii pentru produsele şi serviciile
destinate consumatorilor;

   gg) acordă
consultanţă de specialitate şi sprijin în vederea realizării de coduri de
conduită, la solicitarea operatorilor economici;

   (2) Autoritatea
controlează respectarea prevederilor regulamentelor emise de Comisia Europeană
din domeniul său de competenţă.

   (3) Autoritatea
este punct naţional de contact pentru sistemul de schimb rapid de informaţii
privind produsele periculoase - RAPEX între statele membre şi Comisie, în baza
Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 decembrie
2001 privind siguranţa generală a produselor - GPSD.

  (4) ANPC îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin actele normative pentru domeniul său de activitate.

  (5) Taxele şi tarifele percepute de ANPC se fac integral venit la bugetul de stat.

TOP
Loading...